038.755.7750
G100K.NET

DANH SÁCH GAME OPENING

50 GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

STT Khách Hàng Giao Dịch Thời Gian
0 Ahi***** Vừa mua Tools cho nhân vật th***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-19 07:52:59
1 onv***** Vừa mua Tools cho nhân vật on***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-18 16:03:55
2 tri***** Vừa mua Tools cho nhân vật tr***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-18 09:50:32
3 bos***** Vừa mua Tools cho nhân vật bo***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-18 01:14:11
4 Sha***** Vừa mua Tools cho nhân vật sh***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-17 22:17:13
5 min***** Vừa mua Tools cho nhân vật bo***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-17 21:50:06
6 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật bo***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-17 21:42:25
7 tun***** Vừa mua Tools cho nhân vật tu***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-17 21:27:28
8 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật ha***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-17 19:52:22
9 Kha***** Vừa mua Tools cho nhân vật kh***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-17 19:44:32
10 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật ga***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-17 18:39:07
11 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật To***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-04-13 18:39:52
12 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Th***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-04-13 17:53:12
13 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Kd***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-04-11 20:04:32
14 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật to***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-04-11 10:53:51
15 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ky***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-10 19:22:48
16 mjc***** Vừa mua Tools cho nhân vật Tu***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-04-07 10:39:16
17 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ki***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-06 09:56:01
18 ryo***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ry***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-04 16:51:17
19 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ng***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-04-03 20:53:15
20 Dat***** Vừa mua Tools cho nhân vật vi***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-04-01 17:28:30
21 Ahi***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ah***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-04-01 10:37:35
22 Ahi***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ki***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-03-28 21:18:22
23 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Mi***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-03-27 15:51:57
24 hun***** Vừa mua Tools cho nhân vật Mi***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-03-26 19:01:29
25 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật ph***** game LONG VŨ H5 sever 1 với giá 200.000VND 2024-03-25 12:48:18
26 Hol***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ho***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-03-25 08:21:37
27 tuy***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ma***** game LONG VŨ H5 sever 1 với giá 200.000VND 2024-03-23 13:27:05
28 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật ho***** game LONG VŨ H5 sever 1 với giá 200.000VND 2024-03-22 22:34:03
29 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật al***** game LONG VŨ H5 sever 1 với giá 200.000VND 2024-03-22 22:08:54
30 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật L?***** game LONG VŨ H5 sever 1 với giá 200.000VND 2024-03-22 18:24:19
31 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật C?***** game LONG VŨ H5 sever 1 với giá 200.000VND 2024-03-22 15:15:00
32 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật G1***** game LONG VŨ H5 sever 1 với giá 200.000VND 2024-03-22 03:09:31
33 Yao***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ya***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-03-16 23:13:15
34 vuo***** Vừa mua Tools cho nhân vật Si***** game KIẾM TUNG H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-03-12 23:21:47
35 van***** Vừa mua Tools cho nhân vật va***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-03-05 17:05:57
36 Lmj***** Vừa mua Tools cho nhân vật Lm***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-03-03 21:21:21
37 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Tu***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-03-02 19:18:51
38 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật 4***** game DRAGON HUNTER sever 1 với giá 200.000VND 2024-02-28 22:51:20
39 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 1***** game Dragon Hunter sever 1 với giá 200.000VND 2024-02-26 18:01:15
40 Hol***** Vừa mua Tools cho nhân vật B?***** game KIẾM TUNG H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-23 20:30:54
41 tra***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ti***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-02-22 22:26:54
42 Min***** Vừa mua Tools cho nhân vật ng***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-02-22 01:40:44
43 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật nh***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-19 07:59:43
44 nha***** Vừa mua Tools cho nhân vật nh***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-17 12:49:24
45 luk***** Vừa mua Tools cho nhân vật H?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-02-13 15:40:14
46 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 09***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-13 10:25:22
47 ntd***** Vừa mua Tools cho nhân vật nt***** game ĐẠI CHIẾN NGỌC RỒNG sever 1 với giá 200.000VND 2024-02-13 09:44:26
48 anh***** Vừa mua Tools cho nhân vật Nh***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2024-02-12 07:57:51
49 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật th***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-02-11 13:36:50