038.755.7750
G100K.NET

DANH SÁCH GAME OPENING

50 GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

STT Khách Hàng Giao Dịch Thời Gian
0 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Hu***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-05-24 21:28:34
1 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật G1***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-05-24 18:46:46
2 Con***** Vừa mua Tools cho nhân vật Co***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-23 11:05:31
3 kan***** Vừa mua Tools cho nhân vật VN***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-23 02:05:24
4 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật th***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-22 22:34:47
5 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 09***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-22 12:28:06
6 bin***** Vừa mua Tools cho nhân vật M?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-22 01:47:30
7 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Lm***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-21 20:51:52
8 tie***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ti***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-21 20:42:39
9 ttm***** Vừa mua Tools cho nhân vật V?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-21 17:56:06
10 kha***** Vừa mua Tools cho nhân vật kh***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-20 16:20:42
11 nho***** Vừa mua Tools cho nhân vật nh***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-20 13:49:04
12 nhj***** Vừa mua Tools cho nhân vật nh***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-19 20:30:40
13 tra***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ve***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-19 13:13:17
14 Hun***** Vừa mua Tools cho nhân vật Hu***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-19 10:44:51
15 nau***** Vừa mua Tools cho nhân vật BI***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-19 03:21:45
16 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Am***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-19 01:01:30
17 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật At***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-18 23:29:35
18 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật tk***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-18 21:26:08
19 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật C?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-18 21:00:27
20 lon***** Vừa mua Tools cho nhân vật Bu***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-18 20:36:12
21 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Xo***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-18 20:32:11
22 Min***** Vừa mua Tools cho nhân vật Bi***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-18 19:50:24
23 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật IB***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-18 19:50:13
24 bod***** Vừa mua Tools cho nhân vật ha***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-18 19:29:09
25 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ph***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-17 09:11:33
26 nam***** Vừa mua Tools cho nhân vật 11***** game LÀNG LÁ sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-16 21:36:51
27 vyv***** Vừa mua Tools cho nhân vật Da***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-16 13:44:10
28 hii***** Vừa mua Tools cho nhân vật M?***** game LONG VŨ H5 sever 3 với giá 200.000VND 2024-05-16 05:01:09
29 Tao***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ta***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-16 02:28:08
30 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật th***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-15 23:02:25
31 tra***** Vừa mua Tools cho nhân vật tr***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-15 22:34:43
32 vai***** Vừa mua Tools cho nhân vật va***** game LONG VŨ H5 sever 3 với giá 200.000VND 2024-05-15 20:00:34
33 Toi***** Vừa mua Tools cho nhân vật To***** game LÀNG LÁ sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-15 19:52:42
34 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 1***** game LÀNG LÁ sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-15 16:31:36
35 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật BE***** game LONG VŨ H5 sever 3 với giá 200.000VND 2024-05-15 13:47:05
36 Tcb***** Vừa mua Tools cho nhân vật Le***** game LONG VŨ H5 sever 3 với giá 200.000VND 2024-05-15 08:50:21
37 Tho***** Vừa mua Tools cho nhân vật th***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-14 21:36:54
38 Min***** Vừa mua Tools cho nhân vật MI***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-14 21:31:20
39 Duy***** Vừa mua Tools cho nhân vật DU***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-14 21:29:49
40 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật ga***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-14 19:49:16
41 Tho***** Vừa mua Tools cho nhân vật ph***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-14 03:37:20
42 one***** Vừa mua Tools cho nhân vật On***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-13 20:19:08
43 Hok***** Vừa mua Tools cho nhân vật eb***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-12 17:08:23
44 his***** Vừa mua Tools cho nhân vật ph***** game LONG VŨ H5 sever 1 với giá 200.000VND 2024-04-27 21:52:25
45 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật th***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-23 10:18:14
46 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ju***** game LONG VŨ H5 sever 2 với giá 200.000VND 2024-04-23 07:11:36
47 Mvb***** Vừa mua Tools cho nhân vật mv***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-22 13:38:14
48 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật qw***** game VŨ TIÊN KIẾM sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-21 20:47:47
49 tri***** Vừa mua Tools cho nhân vật tr***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-04-21 20:47:04