038.755.7750
G100K.NET

DANH SÁCH GAME OPENING

50 GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

STT Khách Hàng Giao Dịch Thời Gian
0 mrd***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ka***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-09-01 20:37:15
1 Gio***** Vừa mua Tools cho nhân vật Kh***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-31 19:33:54
2 Mvb***** Vừa mua Tools cho nhân vật mv***** game KIẾM HIỆP TÌNH 3D sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-29 18:59:21
3 Mvb***** Vừa mua Tools cho nhân vật 59***** game THIÊN SỨ MOBILE sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-28 19:50:25
4 Lin***** Vừa mua Tools cho nhân vật li***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-23 21:48:47
5 oit***** Vừa mua Tools cho nhân vật Oi***** game CỬU CHÂU H5 sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-23 19:23:55
6 Mvb***** Vừa mua Tools cho nhân vật 10***** game NHẤT KIẾM GIANG HỒ sever 2 với giá 100.000VND 2023-08-23 00:39:49
7 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật 3D***** game CỬU CHÂU H5 sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-20 21:36:23
8 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật 3D***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-08-20 21:09:26
9 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Cu***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-08-19 13:24:54
10 Gao***** Vừa mua Tools cho nhân vật An***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-08-19 11:18:48
11 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ah***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-15 23:25:18
12 hot***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ho***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-15 09:05:35
13 tut***** Vừa mua Tools cho nhân vật tu***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-15 07:08:20
14 nob***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ha***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-08-14 23:57:11
15 Dat***** Vừa mua Tools cho nhân vật bt***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-14 13:51:45
16 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 10***** game NHẤT KIẾM GIANG HỒ sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-14 07:35:42
17 ong***** Vừa mua Tools cho nhân vật 59***** game THIÊN SỨ MOBILE sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-13 21:48:22
18 Mta***** Vừa mua Tools cho nhân vật Mt***** game KIẾM HIỆP TÌNH 3D sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-13 20:07:39
19 rua***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ti***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-13 19:05:30
20 oit***** Vừa mua Tools cho nhân vật Oi***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-12 21:35:19
21 zzb***** Vừa mua Tools cho nhân vật an***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-12 19:38:46
22 vnh***** Vừa mua Tools cho nhân vật T?***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-12 16:32:45
23 Tot***** Vừa mua Tools cho nhân vật Vi***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-12 11:56:23
24 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật hu***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-12 11:11:52
25 Kir***** Vừa mua Tools cho nhân vật V?***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-12 08:54:56
26 bin***** Vừa mua Tools cho nhân vật co***** game NGHỊCH KIẾM 3D sever 1 với giá 200.000VND 2023-08-12 02:36:35
27 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Cc***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-08-11 22:58:58
28 oit***** Vừa mua Tools cho nhân vật 59***** game THIÊN SỨ MOBILE sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-10 21:18:44
29 oit***** Vừa mua Tools cho nhân vật da***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-09 22:11:55
30 vnh***** Vừa mua Tools cho nhân vật T?***** game KIẾM HIỆP TÌNH 3D sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-08 11:50:57
31 Cuo***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ng***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-08-07 17:06:59
32 dad***** Vừa mua Tools cho nhân vật Oi***** game NHẤT KIẾM GIANG HỒ sever 2 với giá 100.000VND 2023-08-06 21:08:31
33 Thi***** Vừa mua Tools cho nhân vật An***** game KIẾM HIỆP TÌNH 3D sever 1 với giá 100.000VND 2023-08-03 22:42:38
34 ong***** Vừa mua Tools cho nhân vật on***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-08-02 21:36:13
35 anh***** Vừa mua Tools cho nhân vật Za***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-08-02 02:22:35
36 ong***** Vừa mua Tools cho nhân vật 59***** game THIÊN SỨ MOBILE sever 1 với giá 100.000VND 2023-07-31 21:51:37
37 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật KD***** game KIẾM HIỆP TÌNH 3D sever 1 với giá 100.000VND 2023-07-31 21:31:03
38 Vip***** Vừa mua Tools cho nhân vật 59***** game THIÊN SỨ MOBILE sever 1 với giá 100.000VND 2023-07-31 21:16:45
39 boy***** Vừa mua Tools cho nhân vật 51***** game POCKET INCOMING V2 sever 2 với giá 200.000VND 2023-07-30 09:04:33
40 oit***** Vừa mua Tools cho nhân vật Oi***** game KIẾM HIỆP TÌNH 3D sever 1 với giá 100.000VND 2023-07-29 23:43:16
41 boy***** Vừa mua Tools cho nhân vật ok***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-07-29 18:35:00
42 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 50***** game POCKET INCOMING V2 sever 2 với giá 200.000VND 2023-07-29 13:36:18
43 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 50***** game POCKET INCOMING V2 sever 2 với giá 200.000VND 2023-07-29 12:02:28
44 S2t***** Vừa mua Tools cho nhân vật Kh***** game NHẤT KIẾM GIANG HỒ sever 2 với giá 100.000VND 2023-07-29 09:34:06
45 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 94***** game POCKET INCOMING V2 sever 2 với giá 200.000VND 2023-07-28 21:22:43
46 Tuc***** Vừa mua Tools cho nhân vật 19***** game POCKET INCOMING V2 sever 2 với giá 200.000VND 2023-07-27 07:21:45
47 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 59***** game THIÊN SỨ MOBILE sever 1 với giá 100.000VND 2023-07-26 22:29:26
48 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 59***** game THIÊN SỨ MOBILE sever 1 với giá 100.000VND 2023-07-26 22:28:55
49 Kin***** Vừa mua Tools cho nhân vật 59***** game THIÊN SỨ MOBILE sever 1 với giá 100.000VND 2023-07-26 16:33:03