038.755.7750
G100K.NET

DANH SÁCH GAME OPENING

50 GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

STT Khách Hàng Giao Dịch Thời Gian
0 Tun***** Vừa mua Tools cho nhân vật T?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-19 02:49:35
1 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Na***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-17 23:25:04
2 BIC***** Vừa mua Tools cho nhân vật Bi***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-17 19:43:10
3 dac***** Vừa mua Tools cho nhân vật MB***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-17 12:23:42
4 Ahi***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ah***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-17 10:15:21
5 mrb***** Vừa mua Tools cho nhân vật Be***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-16 22:32:36
6 Van***** Vừa mua Tools cho nhân vật Th***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-16 21:09:19
7 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật G1***** game THIÊN ĐỊA QUYẾT sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-16 18:43:57
8 Van***** Vừa mua Tools cho nhân vật Va***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-06-13 15:10:11
9 Van***** Vừa mua Tools cho nhân vật va***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-12 00:24:12
10 Van***** Vừa mua Tools cho nhân vật Th***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-10 19:21:33
11 mrd***** Vừa mua Tools cho nhân vật MR***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-06-07 23:32:47
12 nhj***** Vừa mua Tools cho nhân vật Fu***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-06-06 20:37:12
13 han***** Vừa mua Tools cho nhân vật ha***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-04 00:06:17
14 hal***** Vừa mua Tools cho nhân vật ha***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-06-02 21:21:35
15 BIC***** Vừa mua Tools cho nhân vật 21***** game LÀNG LÁ sever 1 với giá 200.000VND 2024-06-02 07:05:27
16 hal***** Vừa mua Tools cho nhân vật ha***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-06-01 11:25:49
17 phu***** Vừa mua Tools cho nhân vật LO***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-05-31 17:09:57
18 bin***** Vừa mua Tools cho nhân vật BI***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-31 01:54:22
19 qwe***** Vừa mua Tools cho nhân vật qw***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-05-30 20:46:31
20 hoa***** Vừa mua Tools cho nhân vật ho***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-30 01:00:10
21 034***** Vừa mua Tools cho nhân vật 03***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-30 00:00:49
22 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật co***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-29 22:39:55
23 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Kh***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-29 11:45:31
24 Vun***** Vừa mua Tools cho nhân vật Vu***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-28 23:26:03
25 Cha***** Vừa mua Tools cho nhân vật ku***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-28 18:47:05
26 Vau***** Vừa mua Tools cho nhân vật va***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-28 13:55:14
27 hoa***** Vừa mua Tools cho nhân vật ho***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-28 11:23:03
28 qwe***** Vừa mua Tools cho nhân vật da***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-28 10:34:05
29 loo***** Vừa mua Tools cho nhân vật lo***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-27 21:36:00
30 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật T?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-05-25 23:04:52
31 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật YA***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-25 21:30:09
32 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật cl***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-25 21:26:05
33 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật cc***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-25 21:25:03
34 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Hu***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-05-24 21:28:34
35 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật G1***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2024-05-24 18:46:46
36 Con***** Vừa mua Tools cho nhân vật Co***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-23 11:05:31
37 kan***** Vừa mua Tools cho nhân vật VN***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-23 02:05:24
38 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật th***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-22 22:34:47
39 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 09***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-22 12:28:06
40 bin***** Vừa mua Tools cho nhân vật M?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-22 01:47:30
41 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Lm***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-21 20:51:52
42 tie***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ti***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-21 20:42:39
43 ttm***** Vừa mua Tools cho nhân vật V?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-21 17:56:06
44 kha***** Vừa mua Tools cho nhân vật kh***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-20 16:20:42
45 nho***** Vừa mua Tools cho nhân vật nh***** game BỘ LẠC H5 sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-20 13:49:04
46 nhj***** Vừa mua Tools cho nhân vật nh***** game TÂN ĐẤU LA sever 1 với giá 200.000VND 2024-05-19 20:30:40
47 tra***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ve***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-19 13:13:17
48 Hun***** Vừa mua Tools cho nhân vật Hu***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-19 10:44:51
49 nau***** Vừa mua Tools cho nhân vật BI***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2024-05-19 03:21:45