038.755.7750
G100K.NET

DANH SÁCH GAME OPENING

50 GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

STT Khách Hàng Giao Dịch Thời Gian
0 Ngu***** Vừa mua Tools cho nhân vật ng***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-12-03 18:09:46
1 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật tr***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2023-11-28 12:30:08
2 hoi***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ph***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-11 21:47:16
3 the***** Vừa mua Tools cho nhân vật Li***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-09 00:49:37
4 hon***** Vừa mua Tools cho nhân vật Co***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-11-08 18:54:47
5 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật 10***** game POCKET INCOMING V2 sever 1 với giá 200.000VND 2023-11-08 17:57:17
6 kos***** Vừa mua Tools cho nhân vật KS***** game CỬU THIÊN H5 sever 1 với giá 100.000VND 2023-11-08 15:58:50
7 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ab***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-08 09:03:20
8 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Bi***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-06 22:55:50
9 hai***** Vừa mua Tools cho nhân vật 1r***** game CỬU THIÊN H5 sever 1 với giá 100.000VND 2023-11-06 20:18:26
10 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật TO***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-05 22:53:18
11 Bos***** Vừa mua Tools cho nhân vật Qu***** game CỬU THIÊN H5 sever 1 với giá 100.000VND 2023-11-04 07:38:32
12 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Bo***** game CỬU CHÂU H5 sever 1 với giá 200.000VND 2023-11-03 16:46:59
13 lcf***** Vừa mua Tools cho nhân vật Qn***** game CỬU CHÂU H5 sever 1 với giá 200.000VND 2023-11-02 20:07:04
14 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật ??***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-02 19:18:47
15 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Su***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-02 19:00:06
16 tha***** Vừa mua Tools cho nhân vật ng***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-02 15:02:55
17 tru***** Vừa mua Tools cho nhân vật an***** game CỬU THIÊN H5 sever 1 với giá 100.000VND 2023-11-02 09:40:51
18 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật IO***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-02 09:10:46
19 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ji***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-02 00:29:14
20 ahu***** Vừa mua Tools cho nhân vật L?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-01 21:44:20
21 mai***** Vừa mua Tools cho nhân vật An***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 3 với giá 100.000VND 2023-11-01 19:45:40
22 Nha***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ph***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-11-01 16:41:33
23 cad***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ca***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-31 10:24:39
24 Dac***** Vừa mua Tools cho nhân vật Pa***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-31 00:54:00
25 Luc***** Vừa mua Tools cho nhân vật Lu***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-28 09:35:01
26 123***** Vừa mua Tools cho nhân vật By***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-28 06:59:26
27 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật hu***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2023-10-27 13:47:02
28 dil***** Vừa mua Tools cho nhân vật la***** game CỬU THIÊN H5 sever 1 với giá 100.000VND 2023-10-27 12:03:42
29 byd***** Vừa mua Tools cho nhân vật G?***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-27 11:15:59
30 min***** Vừa mua Tools cho nhân vật Mi***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-26 20:36:17
31 hih***** Vừa mua Tools cho nhân vật hu***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-26 16:01:19
32 mel***** Vừa mua Tools cho nhân vật me***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2023-10-26 14:25:45
33 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật ga***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2023-10-25 21:59:21
34 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ma***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-25 21:53:50
35 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật no***** game CỬU CHÂU H5 sever 1 với giá 200.000VND 2023-10-25 18:17:36
36 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ho***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-25 15:16:26
37 Pri***** Vừa mua Tools cho nhân vật Lo***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-24 17:17:13
38 Loa***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ng***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-24 14:50:20
39 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ze***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-24 11:27:49
40 tun***** Vừa mua Tools cho nhân vật No***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-24 09:21:33
41 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Hu***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2023-10-23 23:33:35
42 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật tr***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 1 với giá 100.000VND 2023-10-23 20:57:58
43 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật tr***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-23 18:42:35
44 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật AK***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-23 16:56:56
45 lin***** Vừa mua Tools cho nhân vật Li***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-23 09:23:56
46 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật Ma***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-23 08:45:53
47 lct***** Vừa mua Tools cho nhân vật Tr***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-21 21:36:55
48 cmq***** Vừa mua Tools cho nhân vật cm***** game TÌNH THIÊN HẠ sever 2 với giá 100.000VND 2023-10-21 18:48:35
49 adm***** Vừa mua Tools cho nhân vật An***** game BÁCH CHIẾN TRUYỀN KỲ sever 1 với giá 100.000VND 2023-10-21 18:32:22